get
in touch

Terms of delivery

 

BRIGHT:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVTAL AVSEENDE HYRA AV BILD-, SCEN-, LJUD- OCH LJUSTEKNISK UTRUSTNING M.M.


Allmänna villkor för avtal avseende hyra och leverans av bild-, scen-, ljud- och ljusteknisk utrustning samt för personal för uppförande och handhavande av sådan utrustning, framtagna av BRIGHT GROUP SWEDEN AB.

 

1 Definitioner

1.1 "Allmänna Villkor" avser dessa allmänna villkor för hyra och leverans av scen-, bild-, ljud- och ljusteknisk utrustning samt för personal för uppförande och handhavande av sådan utrustning.

1.2 "Arrangemanget" avser det scen-, ljud- och/eller ljusarrangemang (t.ex. TV-show, festival, turné, eller företagsevent) som leveransen av Tjänsten avser.   

1.3 "Avtalet" avser det avtal eller orderbekräftelse avseende Tjänsten som träffats mellan parterna till vilket dessa Allmänna Villkor utgör en bilaga, inklusive dess övriga bilagor.

1.4 "Kunden" avser beställaren av Tjänsten i enlighet med vad som framgår av Avtalet.

1.5 "BRIGHT" avser Bright Group Sweden AB, org.nr 556509-5139, eller dess dotterbolag som är leverantör av Tjänsten i enlighet med vad som framgår av Avtalet.

1.6 "Specifikation av Tjänsten" avser den i Avtalet överenskomna specifikationen av Tjänsten, kompletterad med annan, eventuell, skriftlig överenskommelse mellan Kunden och BRIGHT.

1.7 "Tjänsten" avser den tjänst avseende hyra och leverans av bild-, scen-, ljud- och/eller ljusteknisk utrustning samt, i förekommande fall, personal, transport eller annan tjänst som BRIGHT ska leverera till, och utföra för, Kunden enligt Specifikation av Tjänsten.

 

2 Tjänstens omfattning och utförande

Tjänsten ska levereras och utföras i enlighet med Avtalet och uppfylla de krav som följer av Specifikation av Tjänsten.

2.1 Parterna ska i Avtalet utse varsin kontaktperson som har ansvar för det fortlöpande samarbetet med anledning av leverans och utförande av Tjänsten. Parterna ska aktivt samarbeta och samråda i frågor som avser leverans av och utförande av Tjänsten.

2.2 För det fall personal ingår i Tjänsten ska denna inte vara schemalagd för arbete som överstiger 10 timmar per dag.

 

3 BRIGHT:s åtaganden

3.1 BRIGHT ska till Kunden leverera och utföra Tjänsten på det sätt, vid den tidpunkt och till/på den plats som anges i Avtalet.

 

4 Kundens åtaganden

4.1 Kunden ska, för att ha rätt att erhålla Tjänsten, bistå med och tillhandahålla de resurser, den utrustning och det material som närmare framgår av Avtalet.

4.2 Kunden ska till BRIGHT erlägga ersättning och betalning i enlighet med punkt 6 nedan.

4.3 Kunden ska vårda den bild-, scen-, ljud- och/eller ljustekniska utrustning som Kunden hyr enligt Avtalet med den omsorg som skäligen kan krävas med hänsyn till omständigheterna. Kunden ska också vidta de åtgärder som skäligen kan förväntas nödvändiga för att bibehålla den normala standarden och funktionen hos denna utrustning.

4.4 Kunden ska vid avtalstidens upphörande återlämna all utrustning/material som Kunden hyr enligt Avtalet till BRIGHT.  

4.5 Utrustning/material som återlämnas utan därför avsedd förpackning eller om den ej korrekt packad kommer att debiteras för eventuell förlust av förpackning samt hanteringstid.

 

5 Ändring av Specifikation av Tjänsten

5.1 Ändring av Specifikation av Tjänsten ska överenskommas skriftligen. Beskrivning av ändringen/tillägget ska både omfatta beskrivning av vad som ändras i innehållet i Tjänsten och beskrivning av påverkan på priset för Tjänsten.

5.2 Om inget annat anges, ska de kontaktpersoner som utses enligt punkt 2.1 ovan ha rätt att fatta beslut om ändringar.

 

6 Ersättning och betalning

6.1 Kunden ska för Tjänsten erlägga den ersättning som specificeras i Avtalet (eller senare ändring i enlighet med punkt 5), eller i enlighet med mellan parterna överenskommen prislista.

6.2 För det fall uthyrning av personal ingår i Tjänsten, ska Kunden (om inte annat överenskommits) betala ersättning för kost och logi för sådan personal under Arrangemanget och om det i övrigt erfordras för fullgörande av Tjänsten.

6.3 Om inget annat angetts i Avtalet ska följande betalningsvillkor gälla. Vid löpande räkning har BRIGHT rätt att fakturera Kunden veckovis i efterskott för utfört arbete. Vid fast pris, ska, om inte annat särskilt anges i Avtalet, BRIGHT ha rätt att fakturera i förskott, med förfallodag som närmare anges i Avtalet. Ska Tjänsten levereras genom delleverans(er) ska ovanstående betalningsplan gälla för varje delleverans.

6.4 Om inte annat särskilt anges i Avtalet, anges ersättningen samt eventuella övriga kostnader exklusive mervärdesskatt, skatter och andra avgifter.

6.5 För den händelse Kunden är i dröjsmål med betalning är BRIGHT berättigad till dröjsmåls-ränta enligt räntelagen. BRIGHT är även berättigad till ersättning för eventuell påminnelse- och inkassoavgift för varje utsänd påminnelse och inkassobrev.

 

7 Ansvar

7.1 Om BRIGHT väsentligt brister i sin leverans av Tjänsten samt vid andra väsentliga avtalsbrott, har Kunden rätt att göra gällande följande påföljder.

7.2 Fel eller brist ska avhjälpas av BRIGHT inom 3 dagar efter reklamation från Kunden. Reklamation ska ske utan dröjsmål.

7.3 BRIGHT ska ersätta Kunden för den skada som Kunden åsamkats i anledning av avtalsbrott med beaktande av de begränsningar som följer av punkt 8.

7.4 Kunden har rätt att hålla inne betalning med skäligt belopp.

 

8 Ansvarsbegränsning

8.1 BRIGHT:s skadeståndsansvar enligt Avtalet är begränsat till direkta skador som Kunden lider på grund av omständighet som ligger inom BRIGHT:s ansvar. BRIGHT:s skadeståndsansvar omfattar inte indirekta skador eller konsekvensskador, inklusive, men inte begränsat till, utebliven vinst, utebliven besparing, ersättningsskyldighet till tredje man eller liknande. BRIGHT:s skadeståndsansvar enligt Avtalet är under alla omständigheter begränsat till 100% av det belopp som BRIGHT fakturerat och Kunden betalat för Tjänsten. Denna begränsning av BRIGHT:s ansvar gäller dock inte om BRIGHT gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

8.2 Kunden står ensam risken för den bild-, scen-, ljud- och/eller ljustekniska utrustning som denne hyr enligt Avtalet och ansvarar för all skada på, eller förlust av, denna som beror på Kundens personal eller tredje man som haft tillträde till denna utan särskilt medgivande från BRIGHT. Sådan skada på, eller förlust av, bild-, scen-, ljud- och/eller ljusteknisk utrustning som Kunden hyr enligt Avtalet och som orsakas av BRIGHT:s personal är dock BRIGHT ansvarig för.

 

9 Sekretess

9.1 Vardera parten förbinder sig att inte till tredje man utan motpartens medgivande utlämna sådana uppgifter om motpartens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller som enligt lag omfattas av sekretess ("Konfidentiell Information"). Information som parten angett vara konfidentiell ska alltid anses utgöra Konfidentiell Information. Sekretess gäller inte för sådan information som annars skulle anses som Konfidentiell Information om part kan visa att sådan Konfidentiell Information är allmänt känd eller om part är skyldig, enligt lag eller avtal, att lämna ut sådan Konfidentiell Information.

 

10 Avtalets giltighetstid

10.1 Avtalet träder i kraft när det har undertecknats av båda parter och gäller under den avtalstid som närmare anges i Avtalet.

 

11 Förtida uppsägning

11.1 Utöver vad som i övrigt följer av Avtalet, har båda parter rätt att, genom skriftligt meddelande till motparten, säga upp Avtalet till upphörande med omedelbar verkan eller till det datum som uppsägande part anger om:

a) den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och inte vidtager full rättelse inom 30 dagar efter skriftlig anmodan därom; eller

b) den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter på ett sätt som inte går att rätta;

c) den andra parten försätts i konkurs, träder i likvidation, ställer in sina betalningar eller på annat sätt skäligen kan antas ha kommit på obestånd; eller

d) om den andra parten blir föremål för företagsrekonstruktion, dock med sådan tvingande inskränkning som följer av lag.

11.2 Kunden har rätt att, genom skriftligt meddelande till BRIGHT, när som helst under avtalstiden, helt eller delvis, säga upp Avtalet till upphörande med omedelbar verkan eller till det datum som Kunden anger. Ersättning till BRIGHT ska i så fall utgå för utfört arbete, och styrkta nödvändiga avvecklingskostnader jämte 25% av den totala kontraktssumman. BRIGHT är skyldigt att från och med erhållande av meddelande om sådan uppsägning omgående begränsa dess kostnader. Uppsägning av hela eller del av Avtalet enligt denna punkt som meddelats senare än fyra veckor före Arrangemangets start innebär att Kunden ska erlägga det fulla pris som gäller enligt Avtalet.

 

12 Försäkring

12.1 Kunden har det fullständiga ansvaret för utrustningen under hela hyresperioden och måste hålla denna försäkrad för alla eventualiteter.

12.2 Kunden är medveten om att all risk vid transporter ligger på kunden. Även i de fall Bright anordnar transport med egna eller hyrda fordon så faller försäkringsansvaret på kunden avseende, men ej begränsat till skador på hyrd utrustning såväl som kundens eller annans gods. Transportörens (Bright eller annan entreprenör) ekonomiska ansvar vid skador är begränsat till belopp enligt transportörsansvarsförsäkringen som utfaller med 145 kr inklusive moms per kilo (2017).

 

13 Force majeure

13.1 Om Avtalets fullgörande helt eller delvis förhindras, eller i väsentlig grad försvåras, av omständighet som ligger utanför parts skäliga kontroll eller av arbetskonflikt ska part befrias från underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet under den tid som hindret föreligger, förutsatt att part som inte kan fullgöra genast meddelar den andra parten därom. Detsamma ska gälla vid fel eller försening i tjänst eller leverans från underleverantör på grund av omständigheter som faller under denna punkt.

 

14 Andra yttre omständigheter

14.1 Om yttre omständigheter såsom, men inte begränsat till, hårt väder, leder till att det föreligger risk för skada på den bild-, scen-, ljud- och/eller ljustekniska utrustning som Kunden hyr enligt Avtalet, eller för liv och hälsa för uthyrd personal, publik eller annan, ska BRIGHT befrias från underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet under den tid som denna yttre omständighet föreligger. Sådan befrielse förutsätter dock att BRIGHT först samråder med Kunden. Detsamma gäller vid fel eller försening i Tjänsten eller leverans från underleverantör på grund av omständighet som faller under denna punkt.

14.2 För det fall BRIGHT befrias från underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt punkt 14.1, utgör inte detta skäl för prisavdrag, med undantag för sådana kostnader som BRIGHT kunnat begränsa, eller för några andra påföljder enligt Avtalet.

 

15 Meddelanden

15.1 Uppsägning eller andra meddelanden ska ske genom bud, rekommenderat brev, telefax eller elektroniskt meddelande till parternas enligt punkt 0 ovan utsedda kontaktpersoner på i Avtalet angivna eller senare genom skriftlig meddelande till motparten ändrade adresser.

 

16 Övrigt

16.1 Avtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i Avtalet.

16.2 Avtalet får inte överlåtas till en tredje part utan den andra partens föregående skriftliga samtycke. Med undantag av vad som framgår ovan äger BRIGHT dock rätt att överlåta Avtalet till en tredje part om det sker i samband med överlåtelse av BRIGHT:s verksamhet eller del därav samt till bolag inom samma koncern som BRIGHT.

 

17 Tvist

17.1 Avtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt, med undantag av svenska lagvals-regler. 

17.2 Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedoms förfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) (Institutet). Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsreglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska Institutet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en (1) eller tre (3) skiljemän.

17.3 Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska.

 


BRIGHT'S GENERAL TERMS OF CONTRACT RELATING TO RENTAL OF FOR VIDEO, STAGE, AUDIO AND LIGHT TECHNICAL EQUIPMENT ETC.

General terms and conditions for rent and delivery of video, stage, audio and lighting equipment and personnel for the assembly and operation of such equipment, produced by BRIGHT GROUP SWEDEN AB.

 

1 Definitions

1.1 "General Terms" refers to these general terms and conditions for the rental and delivery of stage, video, audio and lighting equipment and personnel for the assembly and operation of such equipment.

1.2 "Arrangement" refers to the stage, audio and / or light arrangement (eg TV show, festival, tour, or corporate event) as the delivery of the Service refers to.   

1.3 "Agreement" refers to the Agreement or Order Confirmation regarding the Service which has been met between the Parties to which these General Terms and Conditions constitute an attachment, including its other attachments.

1.4 "Customer" means the Customer of the Service as stated in the Agreement.

1.5 "BRIGHT" refers to Bright Group Sweden AB, corporate identity number 556509-5139, or its subsidiary, which is the supplier of the Service as stated in the Agreement.

1.6 "Specification of the Service" refers to the Agreement agreed upon by the Service, supplemented by any other, written agreement between the Customer and BRIGHT.

1.7 "Service" means the service for the rental and delivery of video, stage, audio and / or lighting equipment and, where applicable, personnel, transportation or other services that BRIGHT shall deliver to and perform for the Customer according to Specification of the Service.

 

2 Scope and execution of the service

2.1 The service shall be delivered and performed in accordance with the Agreement and comply with the requirements arising from the Specification of the Service.

2.2 The parties shall designate in the Agreement each contact person responsible for the ongoing cooperation in connection with the delivery and execution of the Service. The parties shall actively cooperate and consult on matters relating to the delivery and execution of the Service.

2.3 In the case of personnel included in the Service, this should not be scheduled for work exceeding 10 hours per day.

 

3 BRIGHT’s commitments

3.1 BRIGHT shall supply and perform the Service to the Customer in the manner, at the time and at / at the place specified in the Agreement.

 

4 Customer commitments

4.1 The Customer shall, in order to be entitled to receive the Service, assist and provide the resources, equipment and material specified in the Agreement.

4.2 The Client shall pay to BRIGHT payment in accordance with paragraph 6 below.

4.3 The Customer shall take care of the technical equipment that the Customer leases under the Agreement, with the care that may be reasonably required with regard to the circumstances. The Customer shall also take the measures that are reasonably expected to be necessary to maintain the normal standard and functionality of this equipment.

4.4 At the end of the term, the Customer shall return all equipment / materials that the Customer leases under the Agreement to BRIGHT.  

4.5 Equipment / material returned without packaging as intended or if not properly packed will be charged for any loss of packaging and handling time.

 

5 Change of Specification of the Service

5.1 Amendments to the Specification of the Service shall be agreed in writing. Description of the amendment / addition shall include a description of what is changed in the content of the Service and description of the impact on the price of the Service.

5.2 Unless otherwise stated, the contact persons appointed in accordance with paragraph 2.1 above shall have the right to make changes.

 

6 Compensation and payment

6.1 The Customer shall pay for the Service the compensation specified in the Agreement (or subsequent amendment in accordance with item 5), or in accordance with the agreed price list between the parties.

6.2 In the event that the hire of personnel is included in the Service, the Customer (unless otherwise agreed) shall pay compensation for the cost and accommodation of such personnel during the Event and, if necessary, for the performance of the Service.

6.3 Unless otherwise stated in the Agreement, the following payment terms shall apply. On a regular basis, BRIGHT is entitled to invoice the Customer on a weekly basis for work performed. At fixed price, unless otherwise specified in the Agreement, BRIGHT shall be entitled to invoice in advance, with due date specified in the Agreement. Should the Service be delivered by partial delivery (s), the above payment plan will apply to each part-delivery.

6.4 Unless otherwise specified in the Agreement, the compensation is stated as well as any other costs excluding VAT, taxes and other charges.

6.5 In the event that the customer is in default of payment, BRIGHT is entitled to late interest under the Interest Act. BRIGHT is also entitled to compensation for any reminder and collection fee for each mailed reminder and collection letter.

 

7 Liability

7.1 If BRIGHT materially fails in its delivery of the Service and in any other material breach of contract, Customer has the right to claim the following sanctions.

7.2 Faults or deficiencies shall be remedied by BRIGHT within 3 days after Customer's complaint. Complaints must be made without delay.

7.3 BRIGHT shall reimburse Customer for the damage incurred by the Customer in connection with breach of contract, taking into account the limitations set out in Section 8.

7.4 The customer is entitled to hold payment with a reasonable amount.

 

8 Disclaimer

8.1 BRIGHT's liability in accordance with the Agreement is limited to direct damages which the Customer suffers from circumstances within the scope of BRIGHT's liability. BRIGHT's liability does not cover indirect damages or consequential damages, including, but not limited to, non-profit, non-payment, third party liability or the like. BRIGHT's liability under the Agreement is in any event limited to 100% of the amount invoiced by BRIGHT and Customer paid for the Service. However, this limitation of BRIGHT's liability does not apply if BRIGHT is guilty of gross negligence.

8.2 The Customer is solely responsible for the equipment that it hires under the Agreement and is liable for any damage to or loss of this due to Customer's personnel or third parties who have access to this without the explicit consent of BRIGHT. However, BRIGHT is responsible for the damage to, or loss of, equipment that the Customer leases under the Agreement and caused by BRIGHT's personnel.

 

9 Privacy

9.1 Each party undertakes not to disclose to third parties, without the consent of the other party, such information on the counterparty's activities which may be regarded as business or professional secret or by law covered by confidentiality ("Confidential Information"). Information that the party stated confidential should always be considered as Confidential Information. Privacy does not apply to any information that would otherwise be considered as Confidential Information if a party can show that such Confidential Information is generally known or if a party is required by law or agreement to disclose such Confidential Information.

 

10 Term of validity of the agreement

10.1 The agreement enters into force when it has been signed by both parties and is valid for the term of agreement specified in the Agreement.

 

11 Early termination

11.1 Except as otherwise provided by the Agreement, both parties are entitled, by written notice to the counterparty, to terminate the Agreement with immediate effect or to the date specified by the terminating party if:

a) the other party in essence violates its obligations under the Agreement and does not take full correction within 30 days of written request; or

b) the other party in essence violates its obligations in a manner that can not be rectified;

c) the other party is bankrupt, liquidated, deposits or otherwise reasonably assumed to be in default; or

d) if the other party is subject to business reconstruction, but only with such compulsory restriction as provided by law.

11.2 The Customer is entitled, by written notice to BRIGHT, to terminate, in whole or in part, at any time during the term of agreement, the Agreement for termination with immediate effect or until the date specified by the Customer. Remuneration to BRIGHT must then be paid for work done, and the verified necessary exit costs plus 25% of the total contract amount. BRIGHT is obliged to immediately reduce its costs from receiving notice of such termination. Termination of all or part of the Agreement pursuant to this paragraph announced later than four weeks prior to the start of the Arrangement means that the Customer shall pay the full price applicable under the Agreement.

 

12 Insurance

12.1 The Customer has full responsibility for the equipment throughout the rental period and must keep this insured for all eventualities.

12.2 The customer is aware that all risks associated with transportation are on the customer. Even in cases where Bright arranges transportation with own or rented vehicles, the customer has liability for insurance regarding, but not limited to, damage to hired equipment as well as the goods of the customer or other party. The carrier's (Bright or other contractor) financial liability in case of damages is limited to the carrier liability insurance fee which amounts to 145 SEK including VAT per kilo (2017).

 

13 Force majeure

13.1 If the performance of the Agreement is wholly or partly prevented, or substantially hampered by circumstances beyond reasonable control of a party or by labor conflict, a party shall be exempted from the failure to fulfill certain obligations under the Agreement during the time of the impediment, provided that a party can not complete immediately inform the other party accordingly. The same shall apply to defects or delays in service or delivery from subcontractors due to circumstances that fall under this item.

 

14 Other external circumstances

14.1 In the event of external circumstances such as, but not limited to, severe weather, there is a risk of damage to the equipment that the Customer leases under the Agreement, or for the life and health of hired personnel, audiences or others, BRIGHT shall be exempt from failure to fulfill certain obligations under the Agreement during the time that this external circumstance exists. Such exemption, however, presupposes that BRIGHT first consult with the Customer. The same applies in case of error or delay in the Service or delivery from a subcontractor due to circumstances that fall under this item.

14.2 In the event that BRIGHT is released from failure to fulfill a certain obligation under section 14.1, this reason does not constitute deduction of prices, except for any costs that BRIGHT could limit or for any other sanctions under the Agreement.

 

15 Notices

15.1 Termination or other notices shall be made by courier, registered letter, facsimile or electronic message to the parties designated in accordance with item 0 above in the Agreement specified or later by written notice to the other party changed addresses.

 

16 Miscellanious

16.1 The agreement constitutes the parties' complete regulation of all matters covered by the Agreement. All written or oral commitments and commitments that preceded the agreement are superseded by the content of the Agreement.

16.2 The agreement may not be transferred to a third party without the prior written consent of the other party. Except as stated above, BRIGHT owns the right to transfer the Agreement to a third party if it occurs in connection with the transfer of BRIGHT's business or part thereof and to companies within the same group as BRIGHT.

 

17 Dispute

17.1 The agreement shall be interpreted and applied in accordance with Swedish law. 

17.2 Disputes arising from the Agreement shall be finally settled by arbitration procedure administered by the Stockholm Chamber of Commerce Arbitration Institute (SCC) (Institute). The Institute's Rules for Simplified Arbitration shall apply unless the Institute, taking into account the severity of the case, the value of the dispute and other circumstances, decides that the Arbitration Rules for the Stockholm Chamber of Commerce Arbitration Institute shall apply to the proceedings. In the latter case, the Institute shall also decide whether the arbitration board shall consist of one (1) or three (3) arbitrators.

17.3 The arbitration proceedings shall be Stockholm. The language of the procedure shall be Swedish.